Nieuwsbrief Doopgezinde gemeente Middelstum


Kerstviering 2022

Op zondag 25 december 2022 gaan wij voor de kerstviering naar de
Doopsgezinde kerk in Groningen, Oude Boteringestraat 33.
Aanvang: 10.00 uur.
Tot 10.15 zingen van bekende kerstliederen.
Voorganger: ds. Nick Everts.
Organist: Janny Knol-de Vries.
Thema: Nog steeds geen vrede op aarde!
De dienst is 'live'- en ook na afloop te volgen via kerkdienstgemist via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

Oudjaar 2022

De familie Schilthuis nodigt u allen uit om afscheid te nemen van het oude jaar tijdens een bijeenkomst bij hen thuis, Grachtstraat 12, 9991 BA Middelstum van 16.00 tot 17.00 uur. Graag van tevoren opgave of u hier aanwezig wilt zijn.

Vervoer
Vervoer wordt desgewenst geregeld door Gijs Schilthuis.
De kerkeraad wenst u prettige kerstdagen, een goede gezondheid en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Middelstum, december 2022


Nieuwsbrief nr. 23, november 2021

Kerst in de Doopsgezinde gemeente
Na afloop van onze kerkdienst op 14 november hebben we gesproken over mogelijke activiteiten in de maand december. De mogelijkheid om met kerstmis activiteiten te organiseren zijn – vanwege de corona – nog niet te overzien. Bovendien is ons ‘clubje’ langzamerhand behoorlijk gering in aantal. Daarom hebben we ervan afgezien om een kerstdienst te organiseren, zoals we de afgelopen jaren gewend zijn geweest. Toch zouden we elkaar op de eerste kerstdag graag willen ontmoeten. Daarom hebben we besloten om op die dag om 10.30 uur in ons kerkgebouw samen te komen, het Kerstevangelie te lezen, een paar liederen te zingen en er toch een gezellige kerstvisite van te maken. Het muzikaal gedeelte van de bijeenkomst wordt verzorgd door Pieterdine Schilthuis.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, kerstboekje ‘Kerst-kracht en kwetsbaarheid’
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap bericht ons het volgende:
Begin citaat:
"De dagen worden korter, de winter is in aantocht. Opnieuw hebben we te maken met maatregelen die erop gericht zijn de covid19-pandemie in te dammen, beperkingen die ons leven ontregelen. Te midden van dat alles maken we ons op voor de Adventstijd, een tijd van verwachting, waarin we hoopvol uitzien naar het licht.
Terwijl we uitkijken naar het Kerstfeest, is het nog onzeker hoe we dit jaar in onze kerken Kerstmis zullen vieren. Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap willen we eraan bijdragen dat de Kerstboodschap hoe dan ook bij de mensen komt. Het is onze missie dat de Bijbel opengaat, en juist het Kerstfeest is voor veel mensen een aanleiding de Bijbel (weer eens) open te doen.
Daarom hebben we een actie voor kerken op touw gezet: ‘Breng het kerstverhaal thuis’. Met een gratis kerstboekje om uit te delen, onder de titel: Kerst – kracht en kwetsbaarheid. In het boekje vindt u het Kerstevangelie uit Lucas 2, in de vertaling van de onlangs uitgekomen – nieuwe Bijbelvertaling, NBV21, met inspiratie en achtergrondinformatie. Elke kerk mag zoveel boekjes bestellen als gewenst, om uit te delen aan kerkleden, of aan mensen die juist niet naar de kerk kunnen komen. We weten niet hoe we dit jaar Kerst vieren. Misschien mogen we niet in grote getale naar de kerk of bij elkaar op bezoek, maar we kunnen wel mogelijkheden zoeken om het Kerstevangelie te verspreiden!"
Einde citaat.
Op kerstochtend zullen wij het kerstevangelie lezen uit de nieuwe vertaling; voor de aanwezigen is een exemplaar van het kerstboekje besteld.

Een nieuw boekje geschreven door Anna de Vries-Maarhuis
Van Anna de Vries ontvingen wij een aanmeldingsformulier voor de uitgave van een nieuw boekje met verhalen die Anna heeft geschreven; zie bijlage. U kunt zich hiervoor opgeven op de manier die in de folder is aangegeven. Graag uw aandacht hiervoor!

World Fellowship Day op 23 januari 2022 in onze gemeente en preekbeurten in het nieuwe jaar
Tijdens onze kerstbijeenkomst bespreken we wat de mogelijkheden zijn voor het nieuwe jaar, mede gelet op de corona-ontwikkelingen. De GDS heeft het voornemen om op zondag 23 januari 2022, World Fellowship Day, in onze gemeente voor het GDS-gebied een kerkdienst te organiseren.

Met broederlijke groet, namens de Doopsgezinde gemeente Middelstum, Gijs Schilthuis, secretaris.

Middelstum, 28 november 2021

26 mei 2021

Toekomst Doopsgezind kerkgebouw Middelstum zeker gesteld

Op vrijdagmiddag 4 juni 2021 wordt het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente Middelstum overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen. Daarmee wordt de toekomst van het gebouw en de daarmee verbonden geschiedenis zeker gesteld. Deze stap was nodig omdat de Doopsgezinde gemeente Middelstum niet meer in staat is om de financiering van het gebouw voor de verdere toekomst te garanderen.
Bij de bouw van het kerkgebouw en de naastgelegen pastorie in 1863 werd een gedenksteen van een eerder kerkgebouw uit Huizinge naar Middelstum overgebracht en in de noordmuur van het nieuwe kerkgebouw ingemetseld. Op die gedenksteen staat de volgende tekst:

Liefde, de band der volmaaktheid
Godsdienstigheid bezielde de gemoederen
Van een kleine schaar, gezind als broederen.
Elk schonk gewillig van het zijne naar vermogen,
Zoo werd dit kerkgebouw door liefde opgetogen
Ter kweeking van geloof en deugd en van verlichting,
Tot troost, bemoediging en onderlinge stichting.
Treed in O Christen, wie gij zijt, bid aan in vrede.
God wordt het best gediend door Christelijke zeden.
Het stemt tot erkentelijkheid, dat de stichting bereid is de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de toekomst van het kerkgebouw, het antieke kabinetorgel en de met het gebouw verbonden historie. Het gebouw is - blijkens de gedenksteen - in liefde opgetogen. Het wordt nu met liefde doorgegeven in het vertrouwen, dat het in de toekomst ook met liefde en zorg in stand wordt gehouden, mede ten behoeve van de Middelstummer dorpsgemeenschap en ten dienste van een breder maatschappelijk belang.

Middelstum, 26 mei 2021.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dit persbericht is uitgegeven door de Doopsgezinde gemeente Middelstum.
Desgewenst is nadere informatie te verkrijgen bij de secretaris,
mr. G.J.C. Schilthuis,
Grachtstraat 12,
9991 BA Middelstum,
tel. 0595-551763,
E-mail g.en.l.schilthuis@12move.nl


Nieuwsbrief nr. 18, januari 2021

Kerst 2020

Op eerste kerstdag hadden wij in zeer besloten kring - en corona-verantwoord - een feestelijke kerstdienst met drs. Paul Marius Borggreve. In deze dienst hebben wij ons gerealiseerd, dat kerst méér is dan een warm en gemoedelijk samenzijn. Kerst betekent aandacht voor de komst van Jezus die de wereld aanzienlijk wilde verbeteren en de mensheid dichter wilde brengen bij zijn diepste bestemming. Een boodschap die ook nu nog aankomt. De kerk was feestelijk versierd, ook met een mooie kerstboom. Jan Christiaan uit Annen speelde twee kerstliedjes op de piano. We genoten van mooi orgelspel en koffie met tractaties na afloop van de dienst.

Oudejaarsdienst 2020

Op oudejaarsdag hadden wij met ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma een dienst om 2020 af te sluiten en ook om in die dienst degenen te herdenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In aanwezigheid van enkele leden van de familie Hoogenberg hebben wij met respect en erkentelijkheid teruggedacht aan

Janny Hoogenberg-ten Berge, zij overleed te Bedum op 1 september en aan haar echtgenoot, Rolf Hoogenberg, hij overleed op 18 december, eveneens te Bedum.

In 2019 brachten wij Rolf een boeket omdat hij vijftig jaar geleden - in 1969 - werd benoemd tot lid van onze kerkeraad. Sindsdien hebben Janny en hij - ruim vijftig jaar lang - in vriendschap heel getrouw en met veel belangstelling aan onze activiteiten deelgenomen. In de afgelopen jaren hebben wij vaak genoten van de gastvrijheid van Rolf en Janny: tijdens het aardbevingsschadeherstel van ons kerkgebouw werden de meeste van onze kerkdiensten bij hen thuis in Bedum gehouden; hun huis was voor gespreksbijeenkomsten en kerkdiensten voor ons een vertrouwd adres. Zij beiden laten in onze gemeenschap een lege plaats achter; we zullen hun hartelijk meeleven erg missen.

Ds. Van Hoorn memoreerde:

Er zijn dagen - boordevol vragen
Er zijn uren - die eeuwig duren
Er zijn seconden - die stekend wonden
Maar altijd is er het licht, -
dat bijstuurt naar evenwicht.
Aansluitend werd de tekst gelezen van lied 247, het derde couplet, gevolgd door de wijs van dit lied, gespeeld op het kabinetorgel, door onze organiste Anna de Vries-Maarhuis:

U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht
in nacht en duisternis. Wie anders zal mijn
leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer blijf mij nabij.
Na de overdenking van ds. Van Hoorn werd door Anna de Vries een door haar gemaakt gedicht voorgedragen:
old, mit n nij begun 2020-2021. Dit gedicht wordt in bijlage hierbij toegezonden.
Tevens ontvangt u hierbij een bijlage met teksten over afscheid nemen, teksten die ds. Van Hoorn ons bij de jaarwisseling heeft meegegeven op weg in het nieuwe jaar.

Met broederlijke groet, namens de Doopsgezinde gemeente Middelstum, Gijs Schilthuis, secretaris..

Middelstum, 19 januari 2021


old, mit n nij begun 2020-2021
eefkes staait
tied stil
veur dat e
vot raaist
eefkes bist
doe bie mie
tied beslist

nij joar
moakt ook
t nijs kloar
oans denk
onmis blied
in dizze
biezunder tied

tied van nijjoar
mit mekoar
ogen vroagen
droagen troanen
vot, woar noar tou
wis veuroet ?
zo gaait dat nou

moar veur nander
veul gouds veur mekoar
veur nkander
veul zegen in dit nije joar

Anna de Vries-Maarhuis.

Middelstum, 31 december 2020
Nieuwsbrief nr. 17, maart 2020

Beëindiging predikant-schap ds. N.C. Meihuizen

In verband met toenemende bezwaren betreffende haar gezondheid ziet dominee Rinie Meihuizen zich genoodzaakt haar predikant-schap voor onze gemeente neer te leggen. Het is duidelijk, dat onze gemeente dominee Meihuizen zeer erkentelijk is voor de bemoedigende wijze waarop zij in de afgelopen jaren heeft voorzien in de theologische en pastorale begeleiding van onze gemeenteleden. Met kerkdiensten, huissamenkomsten en huisbezoeken heeft ds. Meihuizen bijgedragen aan het voortbestaan van onze gemeente, vooral toen ons kerkgebouw buiten gebruik was tijdens het aardbevingsschadeherstel. Vanwege de onduidelijke ontwikkelingen rond het corona-virus zal later aandacht worden geschonken aan het afscheid van ds. Meihuizen.

Kerkdiensten en samenkomsten afgelast wegens corona-besmettingsgevaar

Vanwege het heersende gevaar van besmetting met het corona-virus zijn bijeenkomsten met meerdere personen alom afgelast. Vooral ouderen worden beschouwd als kwetsbare doelgroep. De overheid adviseert voorshands tot 1 juni zoveel mogelijk thuis-quarantaine te betrachten; in navolging hiervan worden in de maanden april en mei in onze gemeente geen kerkdiensten en andere samenkomsten gehouden. Eind mei zal worden bekeken hoe de situatie zich ontwikkelt en wat de mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Ook evenementen die eerder o. m. door de Culturele Raad Middelstum in onze kerk waren gepland zijn afgelast.

Interkerkelijke samenwerking in Middelstum

Op 4 februari jl. heeft een vergadering plaatsgevonden van de interkerkelijke commissie die op kerstavond een samenkomst in Middelstum organiseert. Tot en met 2015 heeft onze gemeente hierin geparticipeerd; die betrokkenheid is daarna geëindigd in verband met bezwaren vanuit de kerkeraad van PKN-Middelstum tegen de opzet van die samenkomsten. Na bespreking van deze ontwikkeling is overeengekomen, dat onze gemeente opnieuw in deze samenwerking zal deelnemen; als lid van onze gemeente heeft zr. Meihuizen zich bereid verklaard ons in de commissie te vertegenwoordigen. Hiermee is de betrokkenheid van de Doopsgezinde gemeente Middelstum bij de organisatie van interkerkelijke kerstavondsamenkomsten in Middelstum hersteld.

Stand van zaken overdracht kerkgebouw aan Stichting Oude Groninger Kerken

Onlangs is ingekomen een brief van de Stichting Oude Groninger Kerken waarbij een onderzoek wordt aangekondigd naar de mogelijkheden van een eventuele overdracht van ons kerkgebouw aan deze stichting. In een door de stichting op te stellen overnamenotitie zullen worden beschreven: De kosten, verbonden aan het opstellen van de overnamenotitie bedragen € 1000,00 (excl. BTW).

Doopsgezinde gemeente Middelstum vacant
Nu onze gemeente binnenkort vacant wordt, bestaat het voornemen om onze kerkdiensten en samenkomsten zoveel mogelijk voort te zetten, voor zover de corona-omstandigheden dat toelaten.

Met broederlijke groet,
Middelstum, 27 maart 2020 Gijs Schilthuis.

Doopsgezinde gemeente Middelstum
Secretaris/penningmeester is dhr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 BA Middelstum, tel. 0595-551763, e-mail: g.en.l.schilthuis@12move.nl
Banknr. NL22ABNA0476717140 ten name van Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.
Nieuwsbrief nr. 16, november 2019

Uitvaartplechtigheid Lies Westerdijk-Makken
Reeds eerder hebt u bericht ontvangen van het overlijden van zuster Lies Westerdijk-Makken. De uitvaartplechtigheid voor Lies werd op 25 oktober gehouden in de Andreaskerk te Westeremden; aansluitend vond de begrafenis plaats op de nabijgelegen begraafplaats. Op verzoek van de familie werd tijdens de bijeenkomst in de kerk een bericht voorgelezen van emeritus predikante ds. Saakjen van Hoorn te Groningen. Ds. Van Hoorn heeft in 1999 de uitvaart begeleid van br. Kor Westerdijk, de echtgenoot van Lies. Het bericht van ds. Van Hoorn werd conform de wens van de familie voorgelezen door Gijs Schilthuis.

Br. en Zr. Hoogenberg-ten Berge, 60-jarig huwelijksjubileum
De Ommelander Courant bracht ons deze week het bericht, dat broeder en zuster Rolf en Janny Hoogenberg-ten Berge op 14 november jl. hun zestigjarig huwelijk hebben gevierd. Met dit jubileum hierbij onze hartelijke gelukwensen! Namens de gemeente Het Hogeland werden felicitaties overgebracht door wethouder Kristel Rutgers. Als bijlage bij dit bericht ontvangt u de foto en het persbericht die de krant heeft gepubliceerd.

Nationaal Coördinator Groningen, Calvi-onderzoek versterking kerkgebouw, tweede inspectie
In juni jl. hebt u bericht ontvangen over de rapportage die op 8 december 2017 door bureau Calvi in Italië is uitgebracht naar aanleiding van een inspectie in het kader van het versterkingsonderzoek van de Nationaal Coördinator Groningen. Deze reportage werd openbaar gemaakt tijdens een informatiebijeenkomst op 27 juni 2019. In de rapportage zaten verschillende onvolkomenheden, die rechtgezet zullen worden tijdens de tweede helft van het onderzoek. Met het oog hierop zal het kerkgebouw opnieuw worden geïnspecteerd op woensdagochtend 11 december as. Bij dit tweede onderzoek wordt rekening gehouden met de Nationale Praktijk Richtlijn 2018, die is aangepast aan de verminderde hoeveelheid te winnen aardgas.

Hippolytushoes, kerstoptreden 'Golden Hippies' op donderdag 19 december, 19.00 uur
Via onze organiste, Anna de Vries-Maarhuis, hebben wij bijgaande uitnodiging ontvangen voor een kerstoptreden van het koor de 'Golden Hippies' op donderdagavond 19 december as. om 19.00 uur in het Hippolytushoes. Het koor heeft mooie liederen op het programma staan, bekenden en onbekende kerstliederen. Van harte in uw aandacht aanbevolen!


Expositie Open Monumenten Dagen 2018 Edwin Hoving, Petra van Kalker en Marius de Schaar

zaterdag 8 september 2018, 10 - 17 uur
zondag 9 september 2018, 12 - 17 uur
Doopgsgezinde Kerk aan de Trekweg 28 te Middelstum
Toegang: Gratis

Na een meer dan vierjarige verbouwing als gevolg van aardbevingsschade is deze zomer de Doopsgezinde Kerk te Middelstum eindelijk weer in gebruik genomen. Het gebouw en het interieur zijn prachtig opgeknapt. Natuurlijk doet het kerkje daarom dit jaar mee aan de Open Monumenten Dagen. Speciaal voor de Open Monumenten Dagen hangt in het gebouw een trio-expositie van drie beeldend kunstenaars die zich hebben laten inspireren door het thema van Open Monumenten Dagen ‘In Europa’.

Edwin Hoving Edwin Hoving, geboren in Veendam, volgde zijn opleiding aan kunstacademie Minerva te Groningen. Hij is beeldend kunstenaar en docent en momenteel wonend in Annen. Hij is gespecialiseerd in portretten maar ook het landschap trekt hem. Het licht van het Noorden en vooral het Groninger platteland inspireert hem. In deze expositie laat Edwin een aantal schilderijen zien die hij en plein air heeft geschilderd in Groningen, Drenthe en Oost-Friesland. Het zijn landschappen, zeegezichten en dorpsgezichten die voor de kunstenaar ruimtelijkheid en verstilling oproepen.

Petra van Kalker Petra van Kalker, geboren in Groningen, volgde haar opleiding aan kunstacademie Minerva te Groningen in de richting grafiek en tekenen. Haar werk ontwikkelde zich in de loop van de jaren van tekeningen met groot gebaar tot verfijnd opgebouwde miniaturen die laag na laag een poëtische werkelijkheid verbeelden

Petra heeft niet één werkwijze. Een rode draad in al haar kunst is dat niets ontstaat uit een vast omlijnd idee. Het werk ontvouwt zich tijdens het doen. Laag na laag, wordt geplakt, verwijderd, gelakt, gekrast, weer verwijderd, opgebouwd, afgebroken tot opeens iets is ontstaan dat niet meer verwijst naar de dagelijkse werkelijkheid, maar naar een poëtische belevenis. Er is altijd wel een aanzet: dat kan een gedicht zijn, een woord, of een eenvoudige vorm die Petra vanuit de diepte tracht op te vissen.

Voor deze expositie brengt zij zowel poëtisch schilderwerk als kleine sculpturen van boten en huizen.

Marius de Schaar
Marius de Schaar is een knipkunstenaar uit Vinkhuizen. Hij maakt ‘Nieuw Hollands’ knipwerk, het alledaagse leven vastgelegd met papier en schaar. Elk onderwerp is geschikt: nietmachines, telefoonopladers, intercedentes van een uitzendbureau. Daarnaast is hij gefascineerd door gebouwen van rijtjeshuis tot kasteel. Nederland heeft een unieke verzameling aan architectonische stijlen.

In deze expositie brengt hij twee knipwerken waarin hij bijbelse geschiedenissen situeert in Europa om de hoek van de kerk. Het verhaal van ‘Aren plukken op de Sabbat’ plaatst hij bij de molen ‘De Hoop’ in Middelstum en Bileam loopt in het dorp door de Jacob Vinhuizenstraat.

Meer over Marius de Schaar op: mariusdeschaar.exto.nl

25 Augustus 2017

Met betrekking tot het herstel van ons kerkgebouw valt te vermelden, dat Bouwbedrijf De Boer een oplevering van werkzaamheden heeft gepland op woensdag 30 augustus, 's ochtends om 10.00 uur. Voorzover ik kan overzien zullen daarna door het bouwbedrijf en de installateur van het verwarmingssysteem nog wel enige werkzaamheden moeten worden verricht. De verlichting in het gebouw werkt overigens heel goed; de nieuwe schakelkast voor de electrische installatie is geleverd en gemonteerd.

Wat nog moet gebeuren is onder andere het uitpakken van het orgelfront op het orgelbalcon; daar zal nog wel wat aan moeten gebeuren. Ook de preekstoel moet nog worden uitgepakt en met alle onderdelen worden gecompleteerd.

Als alle bouwkundige acties zijn voltooid zal het kabinetorgel worden uitgepakt en op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggezet; de orgelmaker zal dan verzorgen dat het instrument goed bespeelbaar wordt opgeleverd.

Het verfwerk in het gebouw is inmiddels afgerond; maar er zal nog wel schoonmaakwerk moeten worden gedaan voordat we alle verhuisdozen kunnen uitpakken etc. Omdat destijds alles wat zich in het gebouw bevond rijp en groen is ingepakt, zal er ook nog wel het nodige moeten worden opgeruimd. Tijdelijk meubilair en resten bouwmaterialen van het bouwbedrijf moeten ook nog worden afgevoerd.

Als alles zo'n beetje zijn beslag heeft gekregen moeten we zien, dat er nieuwe gordijnen voor de ramen komen aan de zuidkant van het gebouw; lang geleden is hiervoor al een bestelling gedaan bij Mulder Wonen in Middelstum; die bestelling moeten we nu opnieuw in werking stellen.

Een ander punt van aandacht is de reparatie van onze piano; ik zal navraag doen bij de pianostemmer wat hier de mogelijkheden zijn; in het verleden is daarvoor door hem al eens een offerte uitgebracht, maar dat was al voor aanvang van het kerk-herstelproject.

Tenslotte is onze brandblusser onlangs gecontroleerd; resultaat: we moeten hem vervangem; kosten ongeveer EUR 150,00.

Dit zijn zo'n beetje de meest concrete wederwaardigheden rond het kerkgebouw.

Een andere ontwikkeling is, dat de Nationaal Coördinator Groningen, Alders cs., wil onderzoeken inhoeverre het kerkgebouw moet worden versterkt om beter bestand te zijn tegen aardbevingen. Het is vreemd, maar dit initiatief staat los van alle tot nu toe gerealiseerde aanpassingen aan het kerkgebouw. Met het oog hierop worden wij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 6 september as. van 19.30 tot 21.30 uur in het dorpshuis De Pompel, Meerweg 16, 9625 PJ te Overschild. Ik heb het voornemen hier naartoe te gaan; wie wil er met mij mee?

Dit zijn op dit moment de actualiteiten met betrekking tot ons kerkgebouw. Een en ander betekent, dat wij voorlopig nog wel een tijdje kerkdienst zullen hebben bij de familie Hoogenberg in Bedum.

DOOPSGEZINDE GEMEENTE MIDDELSTUM Nieuwsbrief nr. 10, juli 2016

Ds. N.C. Meihuizen neemt afscheid van OBS Klinkenborg te Kantens
Op dinsdagmiddag 5 juli jl. werd in de openbare basisschool De Klinkenborg te Kantens afscheid genomen van ds. N.C. Meihuizen als leerkracht Godsdienstvormend onderwijs. Van 1988 tot 2016, dus gedurende achtentwintig jaar, heeft ds. Rinie Meihuizen het godsdienstonderwijs op deze school verzorgd. Haar inzet gedurende al die jaren heeft veel waardering ondervonden. Dat bleek uit de uitgebreide opzet van haar afscheid: ds. Rinie werd op die dag bij verrassing in een open cabriolet van huis gehaald en rondgereden door Kantens begeleid door alle schoolkinderen met trommels, rammelaars, ratels, sambaballen etc. Bij aankomst in de school werd Rinie feestelijk toegezongen, er was daar een grote kouwgomballenboom, er waren spelletjes, cadeaus, een door de leerlingen zelf gemaakte verjaarskalender met foto�€�s van alle kinderen. De feestdag werd afgesloten met een bijeenkomst van de leerkrachten van de school, familie en vrienden van ds. Rinie. Namens de Doopsgezinde gemeente Middelstum werd een feestelijk boeket aangeboden door br. en zr. Schilthuis.

Aardbevingsschadeherstel kerkgebouw; een nieuwe architect De NAM heeft in de afgelopen periode de samenwerking met drs. Theo Elsing als begeleider van het aardbevingsschadeherstel van onze kerk beëindigd. Als opvolger van de heer Elsing heeft de NAM aangewezen Ir. Kor Holstein. De heer Holstein heeft bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft met als specialisatie architectuur en restauratie. Het kantoor van Holstein Restauratie Architectuur is gevestigd in het verzamelgebouw Kantoren Insulinde, Bankastraat 42-J, 9715 CD Groningen. De website van Holstein is te vinden op: WWW.holstein-restauratie.nl In de loop van de zomer wordt begonnen met de voorbereidingen voor de hervatting van de herstel- en verstevigingswerkzaamheden aan ons kerkgebouw. Voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden vindt overleg plaats met de gemeente Loppersum naar aanleiding van een onvolkomenheid in het bouwkundig vergunningenbeleid van de gemeente. Er komt nu een herzien plan van aanpak voor het herstel en de versteviging van het kerkgebouw. Daarbij zal rekening worden gehouden met de richtlijnen van de overheid voor aardbevingsbestendig bouwen; deze richtlijnen wijzigen regelmatig omdat de denkbeelden van de overheid steeds in ontwikkeling zijn. Voorts worden plannen voor de sanitaire voorziening en de verwarmingsinstallatie in het gebouw uitgewerkt. In het najaar komt er een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe architect. In die bijeenkomst worden ook de nieuwe plannen toegelicht. Een en ander neemt niet weg, dat de Doopsgezinde gemeente Middelstum Theo Elsing bijzonder erkentelijk is voor zijn inzet in de afgelopen jaren voor het herstel van ons kerkgebouw.

DOOPSGEZINDE GEMEENTE MIDDELSTUM Nieuwsbrief nr. 9, april 2016, aangepast

Concert Gronings Kamerkoor, Mien Toal van Anna de Vries-Maarhuis op 17 april 2016 Op zondag 17 april wordt een concert gegeven door het Gronings Kamerkoor in de kerk van Engelbert aan de Engelberterweg 39, 9723 EJ Groningen, aanvang 15.00 uur, entree EUR 10,00. Tijdens dit concert worden een koraal en vijf liederen voor � capella koor uitgevoerd. Het gaat hier om vijf gedichten van onze organiste, Anna de Vries-Maarhuis. Deze gedichten zijn op muziek gezet door Gijs Philip van Schaik, violist in het Noord-Nederlands Orkest. Dirigent van het koor is de heer Peter Steeneken.

Tijdens het concert zullen de betrokken gedichten door Anna de Vries zelf worden voorgedragen. De leden en belangstellenden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aardbevingsschadeherstel kerkgebouw
Hiermee de bevestiging dat er problemen zijn in de samenwerking tussen de NAM en drs. Theo Elsing. De heer Elsing is destijds door de NAM aangesteld als begeleider voor het aardbevingsschadeherstel aan ons kerkgebouw. Het is niet uitgesloten dat als opvolger van de heer Elsing door de NAM een andere architect wordt aangesteld om de voortzetting van de herstelwerkzaamheden en de versteviging van het gebouw te begeleiden. Het gaat hier om een van de overige Groninger architecten die betrokken zijn bij het herstel van schade aan kerkgebouwen in het aardbevingsgebied. In afwachting van de uitkomst van deze aangelegenheid ligt het werk stil.

Wanneer er duidelijkheid zal zijn over het vervolg van de werkzaamheden zal met het gemeentebestuur van Loppersum een bespreking plaatsvinden over de verdere aanpak. Tenslotte hebben de directeur en de bouwkundige van de Stichting Oude Groninger Kerken het voornemen een bezoek te brengen aan ons kerkgebouw aangezien van die kant belangstelling bestaat voor de aanpak die wordt gevolgd bij ons schadeherstel.

Pinksterdienst in Uithuizen

De Doopsgezinde gemeente Uithuizen heeft onze gemeente uitgenodigd voor hun pinksterdienst op zondag 15 mei as. Het wordt een Groninger dienst met ds. K.G. Pieterman uit Niekerk. De dienst begint om 9.30 uur in het kerkgebouw aan de Mennonietenkerkstraat 12 te Uithuizen. Dit betekent, dat wij die dag geen dienst hebben in eigen kring.

Gezamenlijke dienst met PKN in Kantens op 22 mei De Protestantse Kerk in Kantens heeft onze gemeente uitgenodigd voor een gezamenlijke dienst met onze predikante, ds. N.C. Meihuizen, op zondag 22 mei as. om 10.00 uur in de Antoniuskerk, Kerkhofsweg 2 te Kantens. Na afloop van de dienst worden wij uitgenodigd voor koffie/thee in het PKN-verenigingsgebouw Salem, Kerkhofsweg 17, tegenover de toren van de kerk.

Eerstvolgende kerkdiensten in eigen kring
24 april 11.00 uur: br. A.J. Visser uit Usquert.
8 mei 11.00 uur: de heer drs. Paul Borggreve uit Groningen.
5 juni 11.00 uur: br. G. Iwema uit Muntendam.
19 juni 11.00 uur: mevr. ds. N.C. Meihuizen uit Kantens.
3 juli 11.00 uur: zr. A.Th. van Kempen-Tollenaar uit Groningen.
Deze kerkdiensten worden gehouden bij de familie Hoogenberg, Stationsweg 39, 9781 CG Bedum, tel. 050-3012669.

Middelstum, 13/19 april 2016 Gijs Schilthuis.

Doopsgezinde gemeente Middelstum In onze gemeente wordt het pastoraat verzorgd door mevr. ds. N.C. Meihuizen, Kerkhofsweg 27, 9995 PL Kantens, tel. 0595-552032, e-mail: n.c.meihuizen@home.nl. Secretaris/penningmeester is dhr. G.J.C. Schilthuis, Grachtstraat 12, 9991 BA Middelstum, tel. 0595-551763, fax 0595-551943, e-mail: g.en.l.schilthuis@12move.nl Banknr. NL22ABNA0476717140 ten name van Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum.

Vrijdagochtend 10 juli 2015 om 8.00 uur is de kraanwagen besteld bij het kerkgebouw om het torenspitsje er weer op te zetten.


Geplaatst 4 juni 2015

Morgen, zondag 5 juni, is onze kerkdienst om 11.00 uur bij de familie Schilthuis in Middelstum; voorgangster is ds. Rinie Meihuizen. De betrokken vliegmaatschappij heeft onverwacht een wijziging aanbracht in het vlieg-vacantie-arrangement van br. Iwema, daarom moest hij vrijdag jl. al vertrekken in plaats van maandag as. De kerkdienst zal namens Dagblad Trouw worden bijgewoond door de journaliste mevrouw Sitalsing uit Amsterdam en een fotograaf; na afloop van de dienst gaan we koffiedrinken op het terras van Herberg In de Valk, tegenover onze kerk.

Het dak van ons kerkgebouw is verstevigd en in dat verband aanzienlijk vernieuwd. De barsten in het tongewelf in de kerk zijn gerepareerd, het gewelf is geschilderd en ook verstevigd.

Inmiddels is het steigerwerk uit het interieur van het kerkgebouw verwijderd; we kunnen morgenochtend even gaan kijken hoe het er nu van binnen in de kerk uitziet.

De steigers aan de buitenkant blijven nog staan tot dat het torenspitsje weer op de kerk is geplaatst; het spitsje is al klaar; het staat voor de kerk, maat het wachten is nog op de gerepareerde en opnieuw vergulde windwijzer; als die er weer is kan het spitsje weer worden geplaatst. Daarna worden ook de steigers aan de buitenkant verwijderd. Voor de reparatie van het torenspitsje is in het kader van het aardbevingsschadeherstel van de kant van de NAM EUR 3.000,00 beschikbaar. Het - niet-aardbeving-gerelateerde - deel van het herstel/onderhoud van het torenspitsje en de windwijzer komt natuurlijk voor eigen rekening van onze Doopsgezinde gemeente. Ik ben bezig hiervoor de geëigende subsidiekanalen in werking te stellen, maar zonder eigen bijdrage komen we er niet van af.

Geplaatst 25 september 2014

Na uitvoerige administratieve en technische voorbereidingen is op 12 augustus jl. een aanvang gemaakt met het herstel van de aardbevingsschade aan het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente Middelstum. De herstelwerkzaamheden zijn buitengewoon ingrijpend. Het hele herstel/restauratieproject wordt namens de Nederlandse Aardoliemaatschappij BV. begeleid door de heer drs. Th.M. Elsing van het Nederlands Adviesbureau Monumentenzorg en Interieurarchitectuur te Kloosterburen.

Het kerkgebouw is ontdaan van zijn totale inventaris. Die is opgeslagen bij een verhuisbedrijf. In het gebouw heeft voor de aanvang van de werkzaamheden asbestsanering plaatsgevonden. Alle muren (van binnen en van buiten) en de kapconstructie worden versterkt. Het tongewelf wordt versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt. Als het gebouw weer op orde is, wordt de inventaris teruggeplaatst. Omdat het kerkgebouw de komende maanden niet te gebruiken is voor onze gebruikelijke kerkdiensten en bijeenkomsten, worden de kerkdiensten van de doopsgezinde gemeente Middelstum voorlopig bij de leden thuis gehouden.

Bankrekening:

ABN AMRO-bank: 47.67.17.140 ten name van de Doopsgezinde gemeente Middelstum te Middelstum

Kabinet-orgel