Doopsgezinde Vermaning Middelstum

22 januari 2023
Viering World Fellowship Day van de G.D.S.
in Middelstum   'Vermaning' aan de Trekweg 27

 
 

Doopsgezinde Gemeente Middelstum

Sinds de 16e eeuw zijn de Doopsgezinden door het werk en de leer van Menno Simons in het noorden van Groningen aktief geweest.
Eerst werden de "Dopers" vervolgd en kwamen zij bijeen in schuil-kerken, gebouwen die er vaak als schuren uitzagen.
Geleidelijk aan profiteerden de Doopsgezinden echter van de tolerante houding van de Groninger landadel; er ontstonden in de provincie Groningen meer dan dertig Doopsgezinde gemeenten, waar onder die te Huizinge, te Middelstum en te Westeremden.
 
Tot 1815 kwam men in onze streek bijeen in een schuurkerk tegenover de boerderij aan de Smedemaweg nr. 5 te Huizinge.
Uit oude archieven is gebleken, dat reeds in 1606 een bewoner van de boerderij Melkema te Huizinge, Siert Lippes, voorganger was van de Doopsgezinde gemeente te Huizinge.
 
In 1815 werd deze schuurkerk vervangen door een nieuwe schuilkerk met pastorie aan de Marialaan te Huizinge.
Bij de bouw van deze "Vermaning", zoals de kerken van de Doopsgezinden van ouds worden genoemd, werd in die kerk een gevelsteen aangebracht met de volgende inscripties:

Liefde, de band der volmaaktheid. Godsdienstigheid bezielde de gemoederen van een kleine schaar, gezind als broederen. Elk schonk gewillig van het zijne naar vermogen, zoo werd dit kerkgebouw door liefde opgetogen ter kweeking van geloot en deugd en van verlichting, tot troost, bemoediging en onderlinge stichting. Treed in O Christen, wie gij zijt, bid aan in vrede. God wordt het best gediend door Christelijke zeden.

In 1863 werd in Middelstum aan de haven een nieuwe kerk met pastorie gebouwd. Tegelijk met het antieke kabinet-orgel en het overige meubilair werd ook de gevelsteen uit de oude kerk overgebracht naar het nieuwe kerkgebouw; de gevelsteen werd daar in de noordmuur ingemetseld.
 
De Doopsgezinden worden van ouds gekenmerkt door een sobere en vredelievende levenshouding, een keuze voor weerloosheid en door een individuele benadering van het geloof. De Doopsgezinden kiezen vaar doop op volwassen leeftijd en op grond van een zelf geschreven geloofsbelijdenis. Tenslotte streven zij naar een eerlijke levenspraktijk in de navolging van Christus. Een en ander samengevat in een oud Dopers gezegde:

Dopen wat mondig is,
spreken wat bondig is,
vrij in het Christelijk geloven,
daden gaan woorden te boven*

De Doopsgezinde gemeente Middelstum is altijd een kleine groep geweest! Vooral de onderlinge zorg en verbondenheid zijn van grote waarde gebleken.